27 PO Pitkovice

Komerční a veřejné stavby - Soutěže a návrhy
Užitná plocha
1448,65 m2
Realizace
2019
Vizualizace
Michael Šilar
Vyhlašovatel
Mč Praha 22

V rámci soutěže vyhlášené Městskou částí Praha 22 jsme navrhli nový stavební soubor - polyfunkční objekt tvořený několika moduly - mateřskou školou, multifunkčním sálem a objektem občanské vybavenosti.

multifunkční sál může sloužit k pořádání společenských akcí, koncertů a divadelních představení/

Soubor staveb

Soubor staveb kopíruje přirozený spád terénu. Multifunkční sál, vytvářející dominantní městské nároží, přímo navazuje na veřejný prostor a vybízí tak k pořádání různých společenských akcí, koncertů a divadelních představení. Na multifunkční sál, umístěný podél komunikace, navazuje jednopodlažní objekt občanské vybavenosti s komerční plochou, ordinací a klubovnami. Komerční plocha, ať už se v budoucnu bude jednat o obchod, služby nebo ordinaci lékaře, je lehce dostupná ze strany komunikace a parkoviště. Naproti tomu je mateřská školka, kvůli většímu soukromí a bezpečnosti dětí, umístěna výše po vrstevnici, až za linií multifunkčního sálu. Díky tomuto rozčlenění území vznikají mezi objekty kvalitní menší veřejné prostory.

/
Oba dva moduly jsou spojeny v jednu hmotu plochou střechu, jejíž přesah vytváří příjemné závětří a krytí proti dešti.

Jednotné řešení

Řešení souboru staveb coby jednoho urbanistického pojetí představuje výhodu v mnoha směrech - nabízí rychlou výstavbu, možnost etapizace, a také snazšího cílení na pasivní standard objektů. Na mateřské škole je navržena dřevěná fasáda a vstup je rámovaný deskami v bílé barvě. Naproti tomu je budova sálu pojednána inverzně, a to v omítce s dřevěnými detaily jakou jsou šambrány oken, anebo laťky překrývající okenní otvory.

mateřská škola s dřevěnou fasádou/
28
Další projekt

SD Hájek

Posuň